Sanxiasaurus

Name: Sanxiasaurus ‭(‬Sanxia lizard‭)‬.
Phonetic: San-ze-ah-sor-us.
Named By: Ning Li,‭ ‬Hui Dai,‭ ‬Chao Tan,‭ ‬Xufeng Hu,‭ ‬Zhaoying Wei,‭ ‬Yu Lin,‭ ‬Guangbiao Wei,‭ ‬Deliang Li,‭ ‬Li Meng,‭ ‬Baoqiao Hao,‭ ‬Hailu You‭ & ‬Guangzhao Peng‭ ‬-‭ ‬2019.
Classification: Chordata,‭ ‬Reptilia,‭ ‬Dinosauria,‭ ‬Ornithischia,‭ ‬Neornithischia.
Species: S.‭ ‬modaoxiensis‭ (‬type‭).
Diet: Herbivore.
Size: Roughly estimated to be about‭ ‬1.5‭ ‬meters long.
Known locations: China‭ ‬-‭ ‬Xintiangou Formation.
Time period: Mid Jurassic.
Fossil representation: Partial post cranial skeleton.

       Sanxiasaurus is a genus of small ornithischian dinosaur that lived in China during the mid Jurassic.

Further reading
-‭ ‬A neornithischian dinosaur from the Middle Jurassic Xintiangou Formation of Yunyang,‭ ‬Chongqing,‭ ‬China:‭ ‬the earliest record in Asia.‭ ‬-‭ ‬Historical Biology:‭ ‬1‭–‬14.‭ ‬-‭ ‬Ning Li,‭ ‬Hui Dai,‭ ‬Chao Tan,‭ ‬Xufeng Hu,‭ ‬Zhaoying Wei,‭ ‬Yu Lin,‭ ‬Guangbiao Wei,‭ ‬Deliang Li,‭ ‬Li Meng,‭ ‬Baoqiao Hao,‭ ‬Hailu You‭ & ‬Guangzhao Peng‭ ‬-‭ ‬2019.----------------------------------------------------------------------------

Random favourites